IZABRANI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA LUKA KOTOR A.D.

 IZABRANI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA LUKA KOTOR A.D.

U radu ponovljene Redovne skupštine učestvovali su akcionari, punomoćnici i zastupnici akcionara, kao i akcionari koji su glasali putem glasačkih listića, a koji su ukupno posjedovali 1.282.262 akcija, što čini 93,03 odsto ukupnog broja upisanih akcija.

Skupština akcionara je većinom glasova prisutnih i zastupnih akcionara usvojila Odluku o usvajanju finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01. do 31. 12. 2020. godine (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV). Odluku o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01. do 31.12.2020. godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01. do 31. 12. 2020. godine (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV). Odluku o usvajanju izvvještaja menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor od 01.01. do 31. 12. 2020. godine i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01. do 31.12.2020. godine (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova protiv).

Odluku o visini naknade članovima Odbora direktora (sa 1.267.250 glasova ZA i 30 glasova PROTIV), kao i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa članom 159, stav 2 Zakona o privrednim društvima (sa 1.267.280 glasova ZA).

Reviziju poslovanja društva u 2021. godini vršiće revizorska kuća „MV Konsalt“ d.o.o. Podgorica sa ovlaštenim revizorom Ilinkom Vuković za koju odluku o izboru su glasali akcionari koji posjeduju 1.267.280 akcija.

Kumulativnim glasanjem izabrani su članovi Odbora direktora Ljiljana Popović Moškov (1.313.842 kumulativna glasa), Mario Rebronja (1.313.491 kumulativnih glasova) i Desanka Ilić (1.313.491 kumulativna glasa) kao predstavnici Opštine Kotor, Jovo Pajović (1.615.698 kumulativnih glasova) kao predstavnik PIO fonda i Radomir Rudanović (854.788 kumulativna glasa) kao predstavnik manjinskih akcionara, navodi se u sapštenju koje potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara Vlado Vukasović.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još