Izbor predstavnika NVO u sastav Komisije za raspodjelu sredstava

 Izbor predstavnika NVO u sastav Komisije za raspodjelu sredstava

 U skladu sa članom 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 39/17, 36/19, 54/19, 11/20), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor upućuje:

 JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2021. GODINI

 Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Kotor, da predlože jednog predstavnika/cu u sastav Komisije za raspodjelu sredstava nemaijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2021. godinu.

  1. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju u sastav Komisije mora obavljati djelatnost shodno uslovima propisanim u članu 3. Odluke.
  2. Kandidata/kinju za člana/icu Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove :

o             da je upisana u Registar nevladinih organizacija;

o             da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor;

o             da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

o             da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ce organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

  1. Nevladina organizacija obavezna je da uz predlog kandidata/kinje dostavi sljedeće dokaze :

o             kopiju Rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;

o             kopiju statuta organizacije;

o             dokaze o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini;

o             izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da članovi/ice organa upravljanja nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ice organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

  1. Kandidat/kinja NVO za člana/icu Komisije mora ispunjavati sljedeće uslove :

o             da ima prebivalište na teritoriji opštine Kotor;

o             da posjeduje iskustvo u izradi i realizaciji projekata;

o             da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština;

o             da je državljanin Crne Gore.

  1. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju za člana/icu Komisije obavezna je da dostavi :

o             ovjerenu fotokopiju lične karte za kandidata/kinju kojeg/u predlaže;

o             biografiju kandidata/kinje sa dokazom o posjedovanju iskustva u izradi i realizaciji projekata;

o             izjavu kandidata/kinje da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština;

o             izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije.

  1. Iz jedne nevladine organizacije može biti imenovan samo jedan predstavnik/ca u sastav Komisije. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana/icu Komisije.
  2. Rok za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Komisije je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva – zaključno sa 30.09.2021. godine.
  3. Dokumentaciju za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije, koja je navedena u ovom javnom pozivu, nevladine organizacije dostavljaju Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u zatvorenim kovertima sa naznakom – „Predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije za NVO“ preko Građanskog biroa Opštine Kotor, kao i putem poštanske pošiljke.

 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE KOTOR

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još