Javna tribina o rekonstrukciji tržnog centra Butiko i uticaju na životnu sredinu

 Javna tribina o rekonstrukciji tržnog centra Butiko i uticaju na životnu sredinu

default

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine: OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće “Sun Power“ d.o.o.Tivat, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije Tržnog centra Butiko u Radanovićima, koji je planiran na kat. parcelama broj 71/1, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78/1 i 78/2  K.O. Lješevići, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 17.05.2021. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra “Nikola Đurković“ Stari grad, Opština Kotor, dana 29.04.2021. godine, sa početkom u 12 časova.

Sekretarijat za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još