Najbolji projekti NVO iz Kotora dobiće sredstva za realizaciju

 Najbolji projekti NVO iz Kotora dobiće sredstva za realizaciju

Komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu, saopšteno je iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u Opštini Kotor, imenovana Rješenjem Predsjednika Opštine je, na sastanku održanom 06.08.2021. godine, jednoglasno donijela Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu. Budžet za nevladine organizacije za 2020. godinu iznosi 27.774,14 eura.

Komsija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama je 27.08.2020. godine raspisala Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2020. godinu za projekte u iznosu od 27.774,14 eura.

Komsija je izvršila administrativnu provjeru pristiglih prijava po Javnom Konkursu i konstatovala da je pristiglo 19 projektnih predloga. Takođe, Komsija je konstatovala da su svi projektni predlozi predati u predviđenom roku te da je neophodno da 4 nevladine organizacije izvrše dopunu dokumentacije. Komsija je na internet stranici Opštine Kotor objavila listu nevladinih organizacija kojima nedostaje dokumentacija po Konkursu (objavljenom 27.08.2020. godine broj 07-056/21-12304) uz ukazivanje na utvrđene nedostatke, a u skladu sa članom 23a Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama. Nakon predviđenog roka za dopunu dokumentacije konstatovano je su su sve nevladine organizacije postupile na propisan način i dostavile traženu dokumentaciju.

Komisija je dana 15.04.2021. godine broj 07-056/21-4984 utvrdila Listu projekata za ocjenjivanje po Javnom Konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020. godinu.

Nezavisni procjenjivači bodovali su 19 projekta za koje su sačinili pojedinačne bodovne liste i iste dostavili Komsiji radi sačinjavanja Rang liste i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija. Shodno bodovnim listama nezavisnih procjenjivača 15 projekata je bodovano iznad 50 bodova, a 4 projekta je bodovano sa manje od 50 bodova. Od 15 projekata koji su prešli cenzus od 50 bodova, sredstva su odobrena za 5 projekata, jedan projekat je odbijen u skladu sa članom 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, za 9 projekata nije preostalo sredstava u budžetu za raspodjelu, dok su 4 projekta bodovana sa manje od 50% od ukupnog broja propisanih bodova te ne mogu biti finansirani.

Komsija je prilikom donošenja ove Odluke, a polazeći od obaveza utvrđenih članom 32ž stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama kao i članom 29 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta u odnosu na ukupan iznos sredstava opredjeljenih za raspodjelu. Komisija je od podosilaca projekata sa utvrđene Rang liste, shodno visini raspoloživih sredstava, tražila Izjašnjenje od 5 prvorangiranih nevladinih organizacija, da li se projekat može realizovati sa manje dodijeljenih sredstava, vodeći pri tom računa o tome da se projekat po pravilu finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% iznosa sredstava navedenog u prijavi na Javni konkurs I da ukupan iznos sredstava koja se na osnovu Konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekata ne može preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa.

Postupajući u skladu sa gore navedenim, 5 prvorangiranih nevladinih organizacija koje su pozvane da dostave Izjašnjenje, shodno raspoloživom iznosu sredstava I utvrđenoj Rang listi, su isto dostavile u propisanom roku. U tom smislu, Komisija je konstatovala da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu. Shodno tome, a polazeći od visine raspoloživih sredstava I utvrđene Rang liste, Komisija je izvršila raspodjelu sredstava za 5 projekata nevladinih organizacija u ukupnom iznosu od 27.430,00 eura.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još