Novim projektima do bolje infrastrukture

 Novim projektima do bolje infrastrukture

U sklopu realizacije “Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnji komunalne infrastrukture u zahvatu DSL Sektor 38 – Bigova i LSL Trašte i izmirenju dodatnih troškva koje snosi Bigova Bay”, kompanija Bigova Bay doo i njena ćerka kompanija BBi Development doo su u saradnji sa Opštinom Kotor u prethodnom periodu realizovali prvi izvođački ugovor i to izgradnju početne faze pristupne saobraćajnice lokalitetu rta Trašte u Bigovi sa instalacijama visoke i niske struje, vodovoda, kanalizacije i telekomunikacija u trupu same saobraćajnice.

Završetak prve faze radova obilježen je obilaskom trase izgrađene saobraćajnice.Okupljenima se obratio predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić i predstavnik vlasnika projekta Bigova Bay Walid Al Najjab.

Podsjetimo, Opština Kotor, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora i Bigova Bay d.o.o. su 17.12.2019. godine potpisali ”Sporazum o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnju komunalne infrastrukture u zahvatu DSL Sektor 38-Bigova i LSL Trašte i izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay” kojim se reguliše zajedinički okvir za komunalno opremanje lokacije poluostvra rta Trašte.

BBI Development d.o.o. je kompanija koja je osnovana od strane Bigova Bay d.o.o. u cilju realizacije ovog sporazuma i na koju su prenešene prava i obaveze iz ovog Sporazuma.

Izgradnja inicijalne faze pristupne saobraćajnice lokalitetu poluostrva Trašte predstavlja prvi izvođački ugovor u okviru komunalnog opremanja poluostrva Trašte, koji je zaključen 25.08.2020. godine između investitora BBI Development d.o.o. Kotor i izvođača radova Briv Construction d.o.o. iz Kotora.

Stručni nadzor nad radovima je vršila kompanija Cinetics Mobility Construction d.o.o. Podgorica, dok je za koordinaciju zaštite i zdravlja na radu bila zadužena firma MMK Control d.o.o. iz Bara.

Radovi na izgradnji predmetne saobraćajnice otpočeli su u septembru 2020. godine i završeni su u ugovorenom roku od devet mjeseci, sa primopredajom u toku juna mjeseca. Ugovor je realizovan bez probijanja ugovorene sume od  1.564.571,07€.

Pristup poluostrvu je obezbjeđen izgradnjom nove dionice puta preko polja i rekonstrukcijom postojećeg makadamskog puta, tako da je nova saobraćajnica fleksibilne kolovozne konstrukcije dužine 882m i širine 6m (dvije saobraćajne trake po 3m) oivičena betonskim elementima – ivičnim gradama i rigolom, koja je uz propuste i kanale sastavni dio sistema za odvodnju atmosferske vode. U trupu saobraćajnice su postavljene hidrotehničke instalacije – vodovodni tranzitni cjevovod, tri kanalizaciona cjevovoda; elektro instalacije – 2x10kV napojni kablovi i kablovski vodovi slabe struje kao i telekomunikaciona kablovska kanalizacija.

Izgradnja predmetne saobraćajnice je podjeljena u dvije faze, inicijalnu i finalnu, kako se završni sadržaji saobraćajnice ne bi oštetili prilikom njene upotrebe kao gradilišnog pristupa hotelu koji se planira da bude izgrađen u okviru prve faze realizacije projekta. Finalnu fazu izgradnje saobraćajnice čine završni sloj asfalta, završetak javne rasvete i oblaganje preostalih zidova kamenom duž dionica koje služe za prolaz građevinskih mašina. Finalna faza saobraćajnice će biti završena prie puštanja u rad hotela. Saobraćajnica je obilježena odgovarajućom privremenom saobraćajnom  signalizacijom i opremom.

BBI Development d.o.o. u narednom periodu nastavlja dalje aktivnosti na realizaciji Sporazuma sa Opštinom Kotor i to projektovanje saobraćajnica na samom poluostvru i tenderski postupak za izbor izvođača za izgradnju vodovodnog sistema, 35kV kablovskih vodova i glavnog optičkog spojnog puta od Jugodrva do Bigove u dužini od 6.5km na osnovu građevinskih dozvola koje su izdate od strane Opštine Kotor.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još