Od danas do 01.septembra zabranjeni građevinski radovi

 Od danas do 01.septembra zabranjeni građevinski radovi

Foto:portalkotor.me

Članom 45. Odluke o uređenju grada i naselja opštine Kotor propisano je da je u periodu od 15.06. do 01.09. zabranjeno svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama, na području: Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin Vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara. 

Izuzetno, moguće je izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko je to odobrenje izdao organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma i građenja po predhodno pribavljenoj saglasnosti predsjednika Opštine, pod uslovom da je za predmetni objekat izdata građevinska dozvola od strane nadležnog organa uprave, odnosno organa lokalne samouprave u skladu sa posebnim propisima. 

Zabrana stava 1. ovog člana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radovana na javnim površinama, infrastrukturnim objektima i drugim objektima. 

Komunalni nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove Komunalne policije. 

Novčanom kaznom u visini od 150 € – 10.000 € kaznice se pravno lice, a odgovorno lice u pravnom licu iznosom od od 20 € – 1.000 €, ako postupi suprotno zabrani člana 45. imenovane odluke. 

Novčanom kaznom u visine od 50 € – 3.000 € može se na licu mjesta kazniti preduzetnik ako počini prekršaj po članu 45. 

Novčana kazna propisana za fizičko lice iznosi od 20 € – 1000 € ukoliko izvodi radove u periodu zabrane građevinskih radova. 

Komunalna policija ce svakodnevno vršiti kontrole i postupati skladu sa svojim ovlašćenjima . 

(OPŠTINA KOTOR – KOMUNALNA POLICIJA)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još