Prvo zaštićeno morsko područje u Crnoj Gori Park prirode „Platamuni“

 Prvo zaštićeno morsko područje u Crnoj Gori Park prirode „Platamuni“

Danas, na Dan planete Zemlje, Vlada Crne Gore je donijela odluku da područje Parka prirode „Platamuni“ proglasi kao prvo zaštićeno morsko područje u Crnoj Gori! Sve to prvenstveno zbog vrijednosti biodiverziteta, a posebno onih vrsta i staništa koji su značajni za zaštitu, u prvom redu vrste zaštićene nacionalnim zakonodavstvom, kao i vrste u kategorijama ugroženosti definisanim na međunarodnom nivou. Proglašavanje prvih morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori je od značaja za dalju saradnju na nivou Sredozemlja, imajući u vidu dostupne fondove i podršku za dalje istraživanje morskog biodiverziteta, uspostavljanja najboljih praksi za efikasno upravljanje i kontrolu aktivnosti, obuke i jačanje kapaciteta, izjavio je ministar Mitrović prilikom izlaganja na press konferenciji.

Područje „Platamuni” prepoznato je kao potencijalno zaštićeno područje u nizu ranije donijetih nacionalnih strategija i planskih dokumenata koje predviđaju stavljanje pod zaštitu ovog područja. U navedenim dokumentima se ističe da Crna Gora nema nijedno morsko zaštićeno područje i prepoznaju zaštićeno područje „Platamuni“.

Prethodnih godina realizovana su brojna ekološka istraživanja ovog područja, koja su pokazala da podaci o rasprostranjenju i stanju staništa i vrsta značajnih za zaštitu zahtijevaju obezbjeđivanje njihove adekvatne zaštite.

„U Parku prirode „Platamuni“ određene su dvije zone zaštite, druga zona za tri lokacije u morskom dijelu područja: uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat (Seka Albaneze), uvala Velika Krekavica i ispred rta Platamuni; treća zona zaštite: na kopnu i u moru. Takođe, određen je i zaštitni pojas zaštićenog područja Park prirode „Platamuni“. Ukupna površina Parka prirode „Platamuni“ iznosi 1.087,13ha. U ovom području i njegovoj okolini identifikovani su brojni pritisci, kao što su: otpadne vode, čvrsti otpad, ribolov, uključujući i nelegalni ribolov, sidrenje, pomorski saobraćaj, invazivne vrste, nelegalna gradnja, širenje – izgradnja infrastrukture, turizam, požari, napuštanje poljoprivredne djelatnosti i depopulacija područja, pošumljavanje neautohtonim biljnim vrstama“, saopštila je Ivana Stojanović, savjetnica iz Direktorata za zaštitu prirode koja je ispred Ministarstva bila zadužena za sprovođenje projekta.

Na području Platamuna se nalaze značajna staništa zaštićene morske trave murave (Posidonia oceanica). Takođe su značajne i morske pećine kod rta Platamuni i u uvali Velika Krekavica, od kojih pećina Velika Krekavica predstavlja izuzetno važno stanište u kojoj se nalaze raznovrsni koraligeni organizmi.

U uskom priobalnom kopnenom dijelu za zaštitu se izdvajaju, za zaštitu značajne vrste i staništa visoke reprezentativnosti, kao što su drvenasta mlječika (Euphorbia dendroides), staništa termomediteranskih prepustinjskih žbunjaka, mediteranske stjenovite obale obrasle endemičnim vrstama roda Limonium i jednogodišnja vegetacija pokretnih morskih obala.

Danilo Mrdak, državni sekretar za ekologiju potvrdio je posvećenost Vlade Crne Gore zaštiti životne sredine i rješavanju ekoloških pitanja: „Proglašavanje prvog zaštićenog morskog područja „Platamuni“ konkretizacija je naših obećanja da će ekologija biti jedan od osnovih stubova ove Vlade“. Mrdak je objasnio da su koristi uspostavljanja zaštićenih područja višestruke, krenuvši od direktnog sprovođenja politike održivog razvoja, diverzifikovanjem turitičke ponude, odnosno obezbjeđivanje uslova za održiviji turizam. „Širenje mreže zaštićenih područja, a naročito stavljanje pod zaštitu tri nova morska zaštićena područja, posebno je značajno za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji“, dodao je državni sekretar za ekologiju.

Državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Aleksandar Ašanin istakao je značaj uspostavljanja zaštićenih područja u moru u kontekstu planiranja područja mora. Naveo je da Ministarstvo sprovodi i projekat implementacije ekosistemskog pristupa planiranju područja mora u saradnji sa Regionalnim centrom za prioritetne akcije Programa UN za životnu sredinu sa fokusom na uspostavljanje balansa između zaštite životne sredine i planiranja razvojnih aktivnosti u obalnom području. „Proglašenje Platamuna za prvo zaštićeno morsko područje ujedno je i prvi korak u planiranju prostora mora, koji će doprinijeti podizanju svijesti kod planera o potrebi integralnog planiranja kopna i mora“, izjavio je Ašanin.

Postupak stavljanja pod zaštitu ovog zaštićenog područja sproveden je shodno Zakonu u saradnji Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine. Agencija je u novembru 2020. godine finalizovala Nacrt studije zaštite za proglašenje zaštićenog prirodnog dobra „Platamuni“. Ministarstvo je u periodu od 17. novembra do 17. decembra 2020. godine organizovalo javnu raspravu za Nacrt odluke o proglašenju Parka prirode “Platamuni” i Nacrt Studije zaštite za ovo područje. Javna rasprava je sprovedena dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem tri javne tribine u online formatu. Prije, tokom i nakon javne rasprave za pripremu i usklađivanje materijala konsultovane su ključne nacionalne institucije, kao što su Institut za biologiju mora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kao i zainteresovani građani, NVO sektor, ribarska udruženja i drugi.

Proces obezbjeđenja podataka i pripreme dokumentacije za stavljane pod zaštitu, u okviru koje je najznačajnija izrada Studije zaštite i akta o proglašenju ovog prvog morskog zaštićenog područja,podržao je GEF-ov projekat „Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore“ koji od novembra 2018. godine sprovodi Ministarstvo s kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu iz Beča. Projekat će takođe podržati i izradu plana upravljanja za pomenuto područje, izradu finansijskih planova, planova za razvoj održivog turizma, a omogućiće i nabavku dijela opreme neophodne za rad budućeg upravljača zaštićenih područja (Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom), kao i ciljanu obuku kadrova upravljača.

(Saopštenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još