Rekonstrukcija Tržnog centra „Butiko“ na javnoj raspravi do 17.maja

 Rekonstrukcija Tržnog centra „Butiko“ na javnoj raspravi do 17.maja

Održana je javna tribina o Eleboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije Tržnog centra “Butiko” u Radanovićima. Elaborat su predstavili obrađivači:  koordinator tima za izradu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu Boško Perović  (Institut Sigurnost) i projektant Zlatko Lakić (Golden Project).U ime nosioca projekta Nina Papović. Objasnili su da rekonstrukcija TC Butiko podrazumijeva dogradnju oko tri hiljade kvadrata na postojećih šest hiljada (1600 kvadrata u prizemlju) u cilju proširenja poslovanja tržnog centra.

“Projektom je predviđena rekonstrukcija ili nadogradnja poslovnog objekta Butiko jer je investitor izrazio želju da proširi mogućnosti svog objekta. Projektovan je objekat u prizemlju i sprat da se uklopi u postojeću arhitekturu i prevashodno u funkciju samog objekta. Projekat je u suštini produžetak postojećeg objekta Butiko u koje je planirano da se produži poslovanje i proširi poslovanje TC Butiko. Samim tim su prošireni kapaciteti kako objekta tako i uređenja terena i parkinga, koji zadovoljavaju sve zakonske normative” – objašnjava Lakić.

Kako navodi Perović, na predmetnom području nema izvedene gradske kanalizacione mreže što znači da je u prvi plan prilikom analize i izrade elaborata aspekt otpadnih voda.

“U blizini same lokacije nalazi se bujični potok. Projektovani su biološki uređaji za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Nakon tretiranja u biološkim prečišćivačima voda će se odvoditi u upojne bunare. Druga problematika je tretiranje voda sa površina. Znamo da će se oko tržnog centra ili oko poslovnih objekata nalaziti parking površine odnosno manipulativni prostori za motorna vozila. Uslijed atmosferskih padavina ili u slučaju neke akcidentne situacije na tlo mogu dospjeti naftni derivati zauljene i zamašćene vode. Projekat je predvidio da se sve takve vode kanališu sistemom prema separatorima naftnih derivata. Nakon tretmana u separtorima voda će se ispuštati u upojni bunar.

Za projekat su rađeni i kozervatorski uslovi” – objašnjava Perović.

Prema riječima Papović, rekonstrukcija TC “Butiko” (nadogradnja) neće uticati na rad tržnog centra. Radove izvodi firma Simes Inženjering DOO Podgorica.

Kako ističe, planirano je da rekonstruisani dio TC bude otvoren 15. juna.

U njemu će se, objašnjava, na 1500 kvadrata u prizemlju nalaziti prodavnica JUMBO.

Jelena Vuković, samostalna savjetnica u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine kaže da je Mjesnoj zajednici Vranovići poslat zahtjev da dostave eventualne primjedbe i sugestije na elaborat.

Javna rasprava o predmetnom elaboratu traje do 17. maja.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još