Sjutra nastavak sjednice SO Kotor

 Sjutra nastavak sjednice SO Kotor

Na juče održanoj sjednici SO Kotor usvojen je Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2020. godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi o kojem su se pozitivno izjasnili svi prisutni odbornici – njih 26.

Ohrabrujuće je, rekao je, između ostalog predsjednik Opštine Kotor, što se planovi za 2021. godinu, kako ističe, ostvaruju ali oni „mogu biti samo temelj za ono što nas očekuje naredne“.

„Moramo odlučiti na koji način ćemo gazdovati opštinskom imovinom,  objektima za poslovanje i stanovanje koje imamo…Opština Kotor je uspjela da napravi u digitalnoj formi popis sve svoje imovine, sa namjenom, zonama u odnosu na Prostorno urbanistički plan, sa svim podacima i to je jedan cijeli sistem. Takođe, po prvi put u Crnoj Gori smo napravili informatički sistem gdje smo koristeći vještačku inteligenciju došli do podataka o broju kvadrata na teritoriji opštine  koji su realno izgrađeni,  a nisu evidentirani u katastru. U samoj osnovi (bez sabiranja cijele kvadrature) je to preko tri stotine hiljada kvadrata i to je ozbiljan resurs u odnosu na godine koje dolaze, kako kroz poresku tako i kroz politiku korišćenja naših resursa“ – kaže Jokić. Navodi da će pokušati i da urade „katastar svih podzemnih instalacija na teritoriji opštine što će olakšati rad Direkciji za uređenje i izgradnju i drugim preduzećima, ali i investitorima“.

Usvojen je Predlog programa rada Skupštine opštine Kotor za 2021.godinu, kao i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Komunalno Kotor” Kotor o razrješenju direktora Društva Milana Popovića. Usvojen je predlog Rješenja o razrješenju sekretarke Skupštine Opštine Kotor Dušanke Banićević koja je, kako se čulo, podnijela ostavku iz ličnih razloga. Potom je imenovana v.d. sekretarke Skupštine opštine Kotor – pravnica Snežana Barba, rođena u Kotoru 1984. godine.

Odbornici su diskutovali i po tački dnevnog reda Predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Kotor za 2020. godinu sa dopunom u vidu Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za prethodnu godinu. Međutim, o ovoj tački se nisu izjašnjavali iz, kako je kazala predsjednica Skupštine opštine Kotor Maja Mršulja tehničkih razloga. Na ovu temu, odbornici će se izjasniti u nastavku rada sedme sjednice gradskog parlamenta koji je zakazan za srijedu 18. avgust u 8 sati i 30 minuta u sali kina “Boka”.

„Budžet za 2020. godinu bio je planiran na iznos od 27 miliona 256 hiljada eura, dok je ralizovan u iznosu od 20 miliona 706 hiljada 803 eura odnosno 76 odsto“ – podsjetio je Ilić.

Umjesto odbornika Demokratske partije socijalista Špira Čučkovića, odbornica u lokalnom parlamentu biće Tatjana Stanovčić.

U nastavku zasijedanja koje je zakazano za sjutra planirani su:

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje priključnog podzemnog 10 Kv voda preko katastarskih parcela 508 i 1304 sve K.O. Zagora uz naknadu

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljenje stubne trafostanice STS 10/0, 4Kv 250kV sa priključkom 10kV kablovskim vodom na kat.parc.678 KO Vranovići

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu sa Izvještajem sa javne rasprave

Predlog Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kotor sa Izvještajem sa javne rasprave.

Predlog Programa podizanja spomen-obilježja u opštini Kotor za 2021.godinu

Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu zimskom bazenu u Kotoru Zoran Džimi Gopčević

Predlog Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite sa Izvještajem sa javne rasprave

Predlog Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje socijalne i dječije zaštite u Opštini Kotor 2021-2024. godine

Predlog Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2021.godinu

Izvještaj za žensko preduzetništvo za 2020.godinu o podržanim biznis planovima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima.

Izvještaj o radu OJU “Muzeji” za 2020.godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020.godinu

Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020.godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” DOO Kotor

Predlog Godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” DOO Kotor

Predlog Godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” Kotor

Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020.godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat sa Izvještajem o izvršenoj reviziji

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Kotor

Predlog Odluke o Programu rada sa finansijskim planom TO za 2021.godine (sa planom utroška sredstava po osnovu izletničke takse TO za 2021.godine)

Izvještaj o realizovanim aktivnostima u opštini Kotor u oblasti omladinske politike zagodinu

Izvještaj o realizovanim aktivnostima za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba zagodinu

Predlog Strategije zapošljavanja opštine Kotor 2021-2024.god sa Izvještajem sa javne rasprave

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još