Tags : komunalni otpad

Priprema terena za sakupljanje komunalnog otpada

DOO “Komunalno Kotor”. Kotor je započelo sa pripremom terena za primjenu  Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 11/21). Sistem sakupljanja otpada u “dvije kante” podrazumijeva sakupljanje komunalnog otpada u dvije razdvojene posude. U jednoj posudi sakupljaće se “suva […]Detaljnije